Jeugdraad

QUE?

Wat is de jeugdraad?
JeuK Amber


De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Het is dé spreekbuis voor kinderen en jongeren. Het is ook dé spreekbuis voor het jeugdwerk en voor alle jeugdverenigingen in de gemeente. De gemeente moedigt zoveel mogelijk jonge mensen aan om lid te worden. Wie weet er namelijk beter wat de jeugd wil dan de jeugd zelf? De jeugdraad is een manier voor jongeren om hun mening over het jeugdbeleid te uiten. De jeugdraad richt zijn adviezen altijd naar het College van Burgemeester en Schepenen.
 
Waarom aan een jeugdraad deelnemen?

De jeugdraad houdt zich bezig met zaken die vlakbij jongeren staan. Een beslissing heeft dus direct invloed op de leefwereld van jongeren. Voor verenigingen is het interessant om deel te nemen: je kan problemen van je vereniging aankaarten (brandveiligheid, huisvesting…).
Als jongere kan je mee zorgen voor een betere leefwereld voor jou en je vrienden. Wil je meer speelruimte in je straat of een basketpaal op het pleintje in je buurt? Of wil jij meehelpen om meer popconcerten in de gemeente te organiseren? Voor individuen is de jeugdraad dus ook een manier om wensen en verwachtingen duidelijk te maken.
 
Wie mag er in de jeugdraad zitten?

Alle Kalmthoutse jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud die geïnteresseerd zijn in jeugdwerk en jeugdbeleid van de gemeente.

Moet je in de gemeente wonen om lid te zijn van de jeugdraad?

Dit is niet noodzakelijk, maar je moet wel een link kunnen aantonen met de gemeente (bv. in een Kalmthoutse vereniging actief zijn, vroeger in Kalmthout hebben gewoond...)

Kan je lid zijn van de jeugdraad als je niet aangesloten bent bij een vereniging?

Absoluut! De jeugdraad is net op zoek naar individuen die geïnteresseerd zijn en willen meewerken aan het jeugdbeleid.

Vertegenwoordigt de jeugdraad alle jongeren van de gemeente?

De raad tracht om aan iedere Kalmthoutse jongere een stem te geven. Het is haar doel om zoveel mogelijk jongeren bij het jeugdbeleid te betrekken.

Vernieuwing adviesraad in 2013
Naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad, gaat het gemeentebestuur over tot de vernieuwing van elke gemeentelijke adviesraad, waaronder ook de jeugdraad. Ben je actief of heb je interesse in het jeugdbeleid en wens je deel te nemen aan de jeugdraad, dan kan je je kandidaat stellen door een mailtje te sturen met je gegevens naar jeugd@kalmthout.be of voorzitter@jeukforyou.be

WAT DOET DE JEUGDRAAD EIGENLIJK?
 
Het jeugdbeleid adviseren

Het gemeentebestuur is verplicht om voor een aantal beslissingen (zoals de subsidies voor de jeugdverenigingen) advies te vragen aan de jeugdraad. Indien het bestuur dit advies niet wil opvolgen, moet ze dit verantwoorden. De jeugdraad mag op eigen initiatief altijd adviezen indienen.
 
Activiteiten organiseren
De jeugdraad organiseert activiteiten die aanvullend zijn op de initiatieven die het bestaande jeugdwerk al neemt. Zo wordt er bv. een fuifcongres georganiseerd. Elk jaar organiseert de jeugdraad ook een feestje voor alle vrijwilligers van de jeugdverenigingen in Kalmthout.
 
Het jeugdbeleidsplan en de uitvoering ervan opvolgen
Het jeugdbeleidsplan is hét belangrijkste instrument om aan lokaal jeugdbeleid te doen. Wil je graag wat meer weten over dit plan? Download hieronder het JBP 2011-2013!
Vanaf 2013 wordt het jeugdbeleid mee opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente, waarin het volledige gemeentebeleid wordt uitgestippeld.
 

Vertegenwoordigen van het jeugdwerk en jeugd
De jeugdraad heeft eigenlijk twee grote verantwoordelijkheden. Enerzijds moet zij proberen voor zoveel mogelijk jongeren een stem te zijn. Belangrijk is dus dat de leden hun voelsprieten vaak uitsteken en voelen wat er leeft bij de Kalmthoutse jeugd. Anderzijds zorgt de raad ervoor dat de jeugd ook op andere beleidsdomeinen (milieu, verkeer, welzijn, sport, welzijn…) een jeugdstempel kunnen drukken.